Pravidlá cookie

Podmienky

Zmluvné podmienky. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.
Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostných opatreniach.


Záverečné ustanovenia

Právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
Záväznou objednávkou, ktorá obsahuje aj osobné údaje kupujúceho, dáva kupujúci predávajúcemu výslovný súhlas so spracovaním jeho osobných údajov pre potreby spracovania objednávky a fakturácie v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Predávajúci sa zaväzuje chrániť osobné údaje o spotrebiteľovi tak, aby tieto neboli žiadnym spôsobom vydané, sprístupnené alebo prezradené tretím osobám.
Predávajúci a spotrebiteľ sa zaväzujú dodržať všetky body týchto VOP a spotrebiteľ zaslaním záväznej objednávky bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto VOP.