Zásady ochrany osobných údajov

Podmienky

Zmluvné podmienky


Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky /ďalej len VOP/ upravujú právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi predávajúcim Peter Dolinaj adresa Valaská Belá 20, 972 28, IČO: 33976384, DIČ: 1030898341 (ďalej len predávajúci) a kupujúcim (ďalej len spotrebiteľ), pri nákupe tovaru prostredníctvom e-shopu predávajúceho na www.sklenysen.sk.
Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka Zákona č. 250/2007 Z.z.
Tieto VOP sú záväzné pre všetkých spotrebiteľov – fyzické a právnické osoby, ktoré zaslaním objednávky majú záujem o nákup tovaru u predávajúceho.


Objednávanie tovaru

Objednanie tovaru sa môže uskutočniť nasledovným spôsobom - objednávkou cez Eshop. Všetky kontaktné údaje sú uvedené na stránkach www.sklenysen.sk v sekcii kontakt.
Objednávka musí byť riadne a pravdivo vyplnená a musí obsahovať informácie o spotrebiteľovi - meno a priezvisko, miesto dodania, tel.č., e-mailová adresa. Ďalej zoznam objednaného tovaru s uvedeným množstvom.
Každá objednávka je po odoslaní potvrdená e-mailovou správou od predávajúceho.
Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí so všetkými ustanoveniami vo VOP a zoznámil sa s ustanovením o ochrane osobných údajov.
Každá prijatá elektronická objednávka sa považuje za záväzný návrh kúpno-predajnej zmluvy v zmysle §43a Občianskeho zákonníka a uzatvorená je dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
Objednávku môže kupujúci zrušiť najneskôr do 10 hodín od jej doručenia telefonicky.


Cena a platobné podmienky

Kúpna cena je splatná pri prevzatí tovaru, pri jeho dodaní na dobierku.
Spôsob platby je dobierka.
Možnosti doručenia a platby:
Dobierkou na poštu - platí sa na pošte pri priehradke.
Dobierkou cez kuriéra - platí sa kuriérovi pri prevzatí tovaru.
Faktúra je priložená v balíku.


Dodanie tovaru a poštovné náklady.

Miestom plnenia zmluvy sa rozumie adresa predávajúceho.
Po prijatí záväznej objednávky od spotrebiteľa, predávajúci túto objednávku vybaví najneskôr do 2 dní.
Nedodanie tovaru do 30 kalendárnych dní oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.
Miesto dodania tovaru spotrebiteľovi bude vždy riadne doplnené písomne v každej prijatej objednávke.
Tovar bude bezpečne zabalený a náklady s tým spojené už nebudú spotrebiteľovi účtované.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až zaplatením kúpnej ceny v plnej výške.
Dodania tovaru:
Slovenská pošta - Balík na poštu
platba na dobierku - 4,50 €
Slovenská pošta - Balík na adresu kuriérom
platba na dobierku 5,40 €

Záručné podmienky a reklamácie

Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zo zákona záručná doba 24 mesiacov odo dňa nákupu tovaru.
Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu do 30 dní od doručenia reklamovaného tovaru.
Predávajúci zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou.
Záruka sa nevzťahuje na prirodzené vlastnosti materiálu (bubliny a optická vada skla pri ručnom tvarovaní ) na závady spôsobené neodbornou manipuláciou, neprimeraným zaobchádzaním, alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením.
Pri oprávnenej reklamácii reklamovaný tovar bude obratom vymenený za nový takého istého druhu, alebo po dohode so spotrebiteľom sa zašle náhradný tovar.
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu v lehote 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Na základe písomného odstúpenia od zmluvy je spotrebiteľ povinný vrátiť prevzatý tovar predávajúcemu v stave, v akom ho prevzal od prepravcu alebo predávajúceho. Tovar nesmie byť posielaný na dobierku!
V prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy a oprávnenej reklamácie, predávajúci prevzatý tovar vyreklamuje do 30 dní odo dňa odstúpenia, a vráti kupujúcemu zaplatenú sumu alebo iný tovar. Podľa toho ako sa obidvaja dohodnú.


Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.
Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané iba za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostných opatreniach.


Záverečné ustanovenia

Právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
Záväznou objednávkou, ktorá obsahuje aj osobné údaje kupujúceho, dáva kupujúci predávajúcemu výslovný súhlas so spracovaním jeho osobných údajov pre potreby spracovania objednávky a fakturácie v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Predávajúci sa zaväzuje chrániť osobné údaje o spotrebiteľovi tak, aby tieto neboli žiadnym spôsobom vydané, sprístupnené alebo prezradené tretím osobám.
Predávajúci a spotrebiteľ sa zaväzujú dodržať všetky body týchto VOP a spotrebiteľ zaslaním záväznej objednávky bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto VOP.